adult-x

Subscribe

Adatkezelés

1. A tájékoztató célja és hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő (honlap üzemeltetője) által fenntartott http://www.adult-x.eu/ weboldal által kezelt adatok felhasználásának törvényes rendjét, továbbá biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési
jognak, és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi
szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének
körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
véletlen vagy jogellenes megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá
jelen Tájékoztató információul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési
gyakorlatának bemutatására.

Jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
• 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: „Elkertv.”)

Az oldalon található minden tartalom az internet szabadon elérhető oldalairól, illetve az olvasóktól származik.
Az oldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy jogsértő tartalom ne kerüljön publikálásra, illetve maximálisan együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések feltárásában.
Adatvédelmi vagy személyiségi jogi probléma esetén a kifogásolt tartalmat az oldal üzemeltetője haladéktalanul eltávolít, amennyiben ezzel kapcsolatos jelzés érkezik.

Comments are closed.